Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Wonen / Wonen & Bouwen / Ruimtelijke Planning

Ruimtelijke Planning

Planning over verschillende overheidsniveau's

Er zijn 3 overheidsniveau's voor ruimtelijke planning. In de overzichtstabel vindt u de belangrijkste ruimtelijke planning van de 3 niveau's.

Gewestelijk niveau  

Provinciaal niveau

Gemeentelijk niveau

 

GRS Vlaanderen  

 

 

GRS Antwerpen

 

 

GRS Stabroek

 

 

Gewestplan Vlaanderen

 

 

Ruimtelijke ordening provincie Antwerpen

 

 

Goedgekeurde RUP's

 

Verkavelingsvergunning

Wanneer is er een verkaveling nodig? Wanneer een verkavelingswijziging? Ga verder voor de info over verkavelingen.

Bijzondere plannen van aanleg (BPA)

Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA) zijn bestemmingsplannen die vroeger werden opgemaakt op gemeentelijk bestuursniveau ter verfijning van het gewestplan. Na de goedkeuring van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Stabroek worden er geen nieuwe BPA’s meer opgemaakt, maar worden deze vervangen door gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). De bestaande BPA’s blijven echter wel rechtsgeldig tot zij worden vervangen door een RUP.

Planologische attesten

Klik voor meer info over attesten van de geldende bestemming en stedenbouwkundige voorschriften van een perceel.

GECORO

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening adviseert het College van Burgemeester en Schepenen of de Gemeenteraad inzake het ruimtelijk beleid van de gemeente.

 

De voornaamste taken van de GECORO hebben te maken met planning. De commissie wordt verschillende malen geconsulteerd bij de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen. Tot slot kan op vraag van de gemeente of uit eigen beweging adviezen worden gegeven omtrent vergunningsaanvragen en over alle zaken die gelinkt zijn met de ruimtelijke ordening.

 

De samenstelling van de commissie is wettelijk geregeld. Het aantal leden voor onze gemeente bedraagt 13 en 1/4de van dit aantal moeten deskundigen zijn.

Overeenkomstig het Gemeentedecreet is bepaald dat ten hoogste 2/3de van de leden van hetzelfde geslacht mogen zijn. Bij de samenstelling dienen de voornaamste belangengroepen uit de gemeente te worden opgenomen. Concreet betekent dit dat vertegenwoordigers uit de volgende groepen vertegenwoordigd dienen te zijn:

1. Economische sector, zoals landbouw, industrie, handel en middenstand, werknemers, kaderpersoneel, ...

2. Openbare sector, zoals politieke fracties, OCMW, adviesraden, onderwijs, …

3. Leden met adviserende stem, zoals ontwerpers, deskundigen, ambtenaren, …

 

Het is niet noodzakelijk om inwoner van de gemeente te zijn. Leden van de gemeenteraad of het schepencollege kunnen geen lid worden. Het mandaat van een GECORO lid duurt zes jaar.

Meer info over adviesraden vindt u hier.

AANVERWANTE INFO


Zoeken