Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Wegen, riolering & gebouwen

werken

openbare werken

grens

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarvoor kan je terecht op de dienst patrimonium?

 • aanbesteding van werken, leveringen of diensten aangaande wegen en gebouwen 
 • beheer, onderhoud en herstellingen van de gemeentelijke wegen, fiets- en voetpaden
 • beheer en onderhoud wegmarkeringen en -signalisatie gemeentelijke wegen
 • beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen 
 • herplaatsen of aanpassen van boordstenen in functie van een reglementaire vergunde oprit
 • onderhoudsopdrachten naar aanleiding van meldingskaarten
 • aanvragen voor het verplaatsen van verlichtingspalen of armaturen openbare verlichting
 • administratieve ondersteuning van de technische dienst uitvoering
 • dagelijks beheer, onderhoud en herstellingen van de gemeentelijke gebouwen
 • beheer, onderhoud en herstellingen van de gemeentelijke groeninfrastructuur 
 • aanplanten en onderhouden van bloemperken en plantsoenen (een groot gedeelte wordt uitbesteed aan een aannemer/sociale werkplaats).
 • het onderhouden van de begraafplaatsen
 • het onderhouden van de sportvelden
 • het maaien en herstellen van de wegbermen (een groot gedeelte van de maaiwerken wordt uitbesteed aan een aannemer)
 • onderhoud van alle gemeentelijke voertuigen en machines
 • leveren en terughalen van feestmateriaal voor verenigingen en buurtfeesten
 • vervoer kampmateriaal (aanvragen bij de gemeentelijke jeugddienst)

 

Rioolbeheer Aquafin

Voor de verdere uitbouw en het beheer van haar rioolstelsel, doet Stabroek een beroep op de Vlaamse waterzuiveraar Aquafin. Dat betekent echter niet dat de gemeente de verantwoordelijkheid voor het stelsel overdraagt. Stabroek blijft eigenaar van het rioolstelsel en beslist waar, wanneer en met welke middelen er gewerkt wordt. Het aanspreekpunt voor rioleringsdiensten en -projecten is Aquafin. U kan contact nemen met Aquafin:

 1. Telefonisch: T 03 450 45 45 (tussen 8u00 en 19u00 kan u via de telefoon inlichtingen vragen, een verstopping of verzakking van de riolering op het openbaar domein melden, klachten over de uitvoering van een project). Noodgevallen worden 24 op 24 uur per telefoon behandeld.
 2. Online: u kan via het e-loket van Aquafin een verstopping of verzakking van de riolering op het openbaar domein melden, informatie vragen of een klacht indienen over een project in uitvoering en een aanvraag indienen voor een riool huisaansluiting. Informatie over nieuwe huisaansluiting kan u bekomen op het telefoonnummer 03 450 48 06.

Het retributiereglement voor riool aansluiting vindt u terug in het overzicht belasting/retributieregelementen.

 

Rioleringsprojecten in uitvoering

Het gemeentebestuur subsidieert de aanleg van een nieuw aangelegd gescheiden afvoerstelsel bij bestaande woningen.

Meer info vind je bij rioleringsprojecten.

 

Wegen

Er zijn 2 soorten wegen in Stabroek met telkens een andere wegbeheerder:

 

1) Gewestwegen

 • N 111 Antwerpen - Stabroek (Laageind, Dorpsstraat, Hoogeind, Driehoek) – Kalmthout

 • N 114 Stabroek (Kleine Molenweg, Ettenhoven, Kerkstraat, Markt, Antwerpsesteenweg) – Antwerpen

 • N 11  Antwerpen - Kapellen/Stabroek (Puttestraat) – Bergen Op Zoom

De beheerder van deze wegen is het Vlaams gewest. Meer info over het beheer vindt u op de website van het gewest.

 

2) Gemeentewegen

Er zijn 179 gemeentelijke wegen met een straatnaam. De dienst gemeentewerken staat in voor het onderhoud op deze wegen.

 

naar boven

 

Gebouwen

De patrimoniumbeheerder beheert alle gemeentelijke gebouwen. Vragen, opmerkingen, mankementen kunnen aan de patrimoniumbeheerder worden overgemaakt.

 

Sneeuw- en ijzelbestrijding

 

Waar strooit het gemeentebestuur?

De gemeentelijke strooidienst zal na alarmering door de politie volgende taken afwerken:

 

 1. De verbindingswegen naar de gewestwegen (Molenstraat, Hoge Weg, Grote Molenweg, Abtsdreef en Dijkstraat).
 2. De omleggingswegen en bushaltes/routes (Moretuslei, Plantinlaan, Witvenstraat, Krekelberg).

 3. De fietspaden (Hoogeind, Dorpsstraat, Laageind, Abtsdreef, Parijseweg, ’s Hertogendijk, Waterstraat, Hoge Weg). Deze uitvoering kan bij slechte weersomstandigheden lang duren.

 4. Toegankelijkheid optimaal houden van openbare en gemeenschapsgebouwen.

   

Als de zoutleveranciers onvoldoende voorraad hebben en de leveringen worden stopgezet, worden de taken herschikt en wordt het strooien beperkt tot enkele prioriteiten.

Andere en bijkomende strooitaken op onze gemeentewegen worden naar ernst beoordeeld en indien noodzakelijk worden strooimiddelen ingezet.

 

Straten waar weinig of geen verkeer doorrijdt of moeilijk bereikbaar zijn met de strooiwagen worden niet. Door het weinig verkeer wordt het 'droog' zout onvoldoende omgezet en verliest het zijn efficiëntie.

Het Vlaamse gewest strooit de gewestwegen N111, N114 en N11 in Stabroek.

De gemeentelijke strooidienst strooit niet op privédomeinen zoals de parkings van supermarkten.

 

Waar dient de inwoner zelf te ruimen of te strooien?

Als sneeuw of ijzel de voetpaden bedekken moeten ze conform het politiereglement zo snel mogelijk schoongeveegd of gladvrij gemaakt worden voor de voetgangers en de dienstverleners zoals de postbode, de verpleegster aan huis, leveranciers van allerlei diensten. Zij rekenen op u! De sneeuw en ijsschollen moeten op de rand van de rijweg neergelegd worden, de rioolmonden en straatgoten moeten echter vrijgelaten worden. In gebouwen met meerdere appartementen staan de bewoners van de benedenverdieping  in voor het schoonmaken van het voetpad(of indien anders geregeld in het huishoudelijk reglement van de eigenaars).

Bij vriesweer is het ook verboden water op de openbare weg te gieten of te laten lopen.

Strooizout is niet verkrijgbaar of te koop bij de gemeente.

 

Veegacties

straatvegenbordIeder jaar worden 2 grote veegacties ingericht. Gedurende een 3-tal weken worden alle straten van de gemeente geveegd.

De hinder die deze veegactie veroorzaakt is voor de inwoners beperkt. Tijdens het onderhoud geldt in je straat een parkeerverbod. Dit wordt minstens 2 dagen op voorhand aangekondigd aan het begin van je straat. Dit signalisatiebord vermeldt de datum van de veegactie en het parkeerverbod. Uw medewerking garandeert een propere straat. Volg dus het parkeerverbod op en vermijdt boetes en een vuile straat! Bij regenweer kunnen de werken worden uitgesteld.

 

Groenverfraaiing

groenverfraaiing

Groene ruimten worden belangrijker, ook in Stabroek. Een belangrijke reden om ze met zorg te koesteren, te beschermen en te beheren. Jaarlijks zijn er extra bebloemingsprojecten in onze gemeente. In dit kader wordt er wel eens een beroep gedaan op de leerlingen van het laaste jaar tuinbouw van de provinciaal instituut voor technisch onderwijs (PITO). Daarnaast plaatst een aannemer in de centra hanging baskets en bloementorens langs de openbare weg. 

 

Bareel Oud Broek en Danckerseweg

Omwille van de wandel- en fietsveiligheid wordt het doorgaand verkeer in Oud Broek en Danckerseweg verboden. Om dit af te dwingen werden op 2 plaatsen een bareel geplaatst.

Voor bepaalde redenen kunnen deze worden opengesteld. Aanvraag dient te gebeuren bij de dienst gemeentewerken.

Landbouwers dienen naargelang hun activiteit afspraken te maken met de dienst gemeentewerken.

 

ga naar boven

 

Grachten en rioolputjes

Grachtenbeheer: jaarlijks worden vele meters gemeentelijke baangrachten gereinigd en waar nodig worden versterkingen uitgevoerd aan beektaluds. Ook de polderbesturen houden er een grachtenbeheer op na (zie polders- en waterbesturen). Iedere eigenaar of huurder die ook verantwoordelijk is voor een (perceels) gracht, kan deze gracht best regelmatig onderhouden en vrijmaken van onkruid en struikgewas, voor een betere berging en doorstroming van het water.

Rioolputjes: Igean bezit opdracht de gemeentelijke rioolputjes in de straten 3 keer per jaar te laten reinigen door een gespecialiseerde aannemer.

 

Polders- en Waterbesturen

Een groot deel van de openbare grachten en onbevaarbare waterlopen in de poldergebieden worden beheerd door een Polderbestuur. In Vlaanderen zijn er nog 65 polder- en watersbesturen actief. Voor het financieren van de beheers- en instandhoudingwerken wordt jaarlijks een directe belasting geheven, de zogenaamde dijkgeschotten. Deze belasting wordt geheven volgens de oppervlakte van uw eigendom. Deze eigendom moet wel gelegen zijn in het betrokken poldergebied.

Elk jaar wordt een belastingskohier vastgesteld. Het bevat de namen van alle belastingplichtigen met vermelding van de belastbare oppervlakte van hun percelen en het bedrag van de te betalen belasting. Nadat de Bestendige Deputatie de belastingsrol uitvoerbaar heeft verklaard, bekomt het bestuur een wettelijke schuldvordering tegenover alle personen die in het kohier zijn ingeschreven. De Ontvanger-griffier is er dan toe gehouden de geschotten te innen.

Voor het grondgebied Stabroek zijn nog 2 polderbesturen ingesteld:

 • Polder van Ettenhoven.
 • Polder van Muisbroek.

 

Meer info hierover vindt u op www.provant.be/waterbeleid  of http://www.vvpw.be/ de website van de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen.

 

Openbare verlichting

Op het grondgebied bevinden zich meer dan 2000 lichtpunten. Een groot gedeelte van deze lichtpunten doven om 23u00 's avonds en worden om 05u00 's morgens terug ontstoken tot 08u00. Een gedeelte blijft omwille van verkeersveiligheid de hele nacht door branden. Dit verlichtingsplan is energiebesparend en minder belastend voor het milieu. De systematische vervanging van oude, kapotte armaturen van 125 W door meer energievriendelijke armaturen van 70 W zal de nachtverlichting op termijn verder beïnvloeden. We krijgen wel eens meldingen van inwoners die deze aanpak verfoeien en de onveiligheid op allerlei vlak aankaarten. Dergelijke meldingen worden steeds grondig bekeken en afgewogen. Vaak valt een harde beslissing omdat er geen objectieve elementen zijn die een impact hebben op de omgevingsfactoren en geen verband kan gelegd worden met de openbare orde en veiligheid. Het verlichtingsplan wordt dan gehandhaafd, zijn er echter bezwarende elementen dan kan het verlichtingsplan worden bijgestuurd.

De dienst patrimonium behandelt de aanvragen voor het verplaatsen van verlichtingspalen.

Een kapotte openbare verlichting kan rechtstreeds gemeld worden aan de netbeheerder Eandis. Dit defect kan ook worden gemeld via het gratis telefoonnummer 0800 6 35 35.

 

Kerstverlichting

Voor de jaarwisseling is het gebruikelijk dat er in de 3 centra binnen onze gemeente kerstverlichting wordt voorzien.

 

kerstverlichting

 

 

 

 

 

 

 

 

naar boven

AANVERWANTE INFO


Zoeken